We staan voor kwaliteit

Optimale kwaliteit. Dát is de leidraad voor het overall beleid van RAV IJsselland. Daar werken we continu aan, op alle fronten, als organisatie en als individuele medewerkers. Altijd met plezier, passie en professionele kennis. Altijd op basis van de sterke kernwaarden van RAV IJsselland en de pijlers om die kwaliteit te borgen.

Onze belangrijkste kernwaarden:

  • optimale patiëntenzorg
  • snel ter plaatse bij spoedeisende zorgvragen
  • voortdurend werken aan verbetering
  • efficiënte samenwerking in de ketenzorg
  • goed werkgeverschap

Om deze kernwaarden te realiseren, werken we met bewezen modellen en effectieve systemen. Zoals een kwaliteitssysteem volgens het INK- managementmodel. Ook werken we met de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

De belangrijkste pijlers die onze kwaliteit borgen:

         1. Focus op wat beter kan
         2. Kwaliteit meetbaar maken
         3. Patiëntveiligheid voorop stellen
         4. Certificering als waarborg

Leren en verbeteren

Centraal in ons handelen staat continu leren en verbeteren. Om dat te realiseren betrekken we velen bij verbeterprocessen. Ook patiënten vragen we om hun mening zodat we onze zorg kunnen verbeteren.
Ieders mening is dus echt heel belangrijk voor ons. Lees meer over het verbeterproces en hoe u ons feedback kunt geven.

Sterke schakel in de keten

Wij kennen de regionale en lokale zorgvraag, en stemmen onze zorg af op de ontwikkelingen in de omgeving. Wij leveren, samen met onze ketenpartners, patiëntgericht maatwerk. Wij zijn alert op nieuwe producten en diensten, en het realiseren van toegevoegde waarde. We zijn dienstbaar, initiatiefrijk en inspiratievol.

RAV IJsselland is een betrouwbare en initiatiefrijke schakel in de keten van veiligheid en zorg. Onze medewerkers staan ook voor een adequate  taakuitvoering als het gaat om opgeschaalde zorg bij calamiteiten en rampen.

Zelfbewuste professionals

Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Zij zijn actief betrokken bij zorginnovatie. RAV IJsselland stimuleert die houding met een actief en inspirerend beleid voor opleiding, loopbaan en gezondheid. Dat alles draagt bij aan de beoogde optimale kwaliteit, ónze kwaliteit waarmee we de verwachtingen van onze patiënten willen overtreffen.

Doelmatige ambulancezorg

RAV IJsselland staat ook voor: excelleren op het primaire proces, méér doen met het beschikbare budget, en transparant zijn over onze resultaten. Dat realiseren we door creatief en slagvaardig te opereren, en te focussen op doelmatigheid. Dat betekent: de juiste zorg, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Het betekent bovendien het voorkomen van onnodige ambulance-inzetten. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de meldkamer ambulancezorg én de meldkamerprocessen; die betrouwbaarheid is een vitale voorwaarde voor optimale zorgkwaliteit.

Beleidskader RAV IJsselland

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons Meerjarenbeleidsplan : 'Professionals met passie'.